شركة ترافل للسياحة في ماليزيا

level 8 - suite 7 , Plaza138 Maya Hotel @KLCC , Jalan Ampang, 50450 , Kuala lumpur , Malaysia

HP +60166640000
HP +60169004644
HP +60149444496
HP +60162564999
HP +60163084999
Tel +0060321815353

Facebook travel29
Instagram travel29
Twitter travel_29
Youtube traveliq29

Email info@29.com.my
Email travel@29.com.my
Email booking@29.com.my

website www.29.com.my
website www.iq29.com
website malaysia29.com

العودة   شركة ترافل للسياحة في ماليزيا > اقسام شركة ترافل ماليزيا > خارج نطاق السياحة والسفر > القسم العام > المنتدى العام

إڼّگِڛّآړٱٺْ ../ مَڄّړۈٍحۂٌ !!

المنتدى العام

أهلا في شركة ترافل للسياحة في ماليزيا.
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى،

  #1  
قديم 2011-04-19, 12:19 AM
:: سائح نشيط ::
 إڼّگِڛّآړٱٺْ ../ مَڄّړۈٍحۂٌ !!

إڼّگِڛّآړٱٺْ ../ مَڄّړۈٍحۂٌ !!مَډڅَڷْ .. !
www.malaysia29.com
مَڄړډْ ٺڅپڟٱٺْ .. ڼحڝڷْ ڤيْ ډٱڅڷْ گُڷْ ۈٱحډٍ مڼّٱ ..


ڤَ يڝپحْ ډٱڅڷهْ پړٱگيـڼْ مڼ ٱڷڝړٱعٱٺْ ..
ٱڷٺيْ ڨډْ يڝعپْ ٺڅيڷهـٱْ ۈَ مڜٱهډۂْ څڝۈمهـٱْ ..
ۈَ هيْ ڤيْ ٱڷأڛٱڛْ مُڄړډْ [ أحړڤْ ] ..


ڨَډ يگۈڼْ عڼۈآڼْ ٱڷمۈڞۈعْ مڄړډْ .. !
ٺۈڞيحْ ڷـ مٱيحډثْ ڤيْ ڄڼپٱٺْ ٺڷگْ ٱڷڝڤحـهْ ..
ڤَ ٱڷپعڞْ يڤهمهٱْ پڼظړٺهْ ٱڷڤڷڛڤيـۂْ .. / ۈٱڷپعڞْ ٱڷآڅړْ يڝۈړْ پهـٱْ حٱڷهْ ..
مڼ أۈڷْ إپحٱړْ ڤيْ أمۈٱڄْ ٺڷگْ ٱڷڝړٱعٱٺْ ..
ڷگڼْ حڨيڨۂْ ٺڷگْ ٱڷڝړٱعٱٺْ ٺحډث ڤيْ ڄڼپٱٺْ ..


ٺڷگْ ٱڷډڼيٱْ ٱڷٺيْ ڼعيڜْ پهـٱْ ..
ۈڨډ ٺگۈڼْ هيْ معٱډڷٱٺهٱْ [ ٱڷگيميٱئيـۂ ] ٱڷٺيْ ..
ڷٱڟٱڷمٱْ گړههٱ ٱڷگثيړْ ڤيْ ډړٱڛۂْ ٺڷگْ ٱڷمٱډهـ .. / ڷـ ڝعۈپۂْ ٺړگيپْ ٱڷمعٱډڷٱٺْ ..ڛړيعْ ٱڷإڼگڛٱړْ .. !


ٱۈ پمعڼىْ أڅړْ .. ژڄٱڄْ ڨڷيڷْ ٱڷگثٱڤهْ ڞعيڤْ ٱڷڛُمگْ ..
مڄړډْ ٺعړيڤْ ڷـ عڼۈٱڼْ ٱڷڝڤحـهْ ..
ٱۈْ ٱڷمۈڞۈعْ .. !ٺحډثْ إڼگڛٱړٱٺْ گثيړهـ ڤيْ حيٱٺڼٱْ ..


ڤـ ڼٺأڷمْ مڼهٱْ ۈٺڼگڛړْ ڜۈگۂْ ٱڷأمـڷْ ڤ ډٱڅڷڼٱْ ..
ڤَ ڼُڜڷْ ۈڼٺۈڨڤْ عڼ ٱڷحړگـۂْ ..
ڤڼڄډ ٱڷگثيړْ مڼ أڝحٱپْ ٱڷڨڷۈپْ ٱڷړحيمۂْ ۈ ٱڷڟيپهْ ..
إڼ ۈڄډٺْ حۈڷڼٱْ ٺڟپڟپُ عڷى أگٺٱڤڼٱْ ۈَ ٺڜڄعڼٱْ ړغمْ إڼگڛٱړْ أڄڼحٺڼٱْ ..
ڤَ ٱڷڼٱډړْ مڼ يڨڤْ ۈيگمڷْ ٱڷمڜۈٱړْ ۈيعٱڼډْ ڎڷگ ٱڷإڼگڛـٱړْ ..عڼډمـٱْ ڼحڝڷْ عڷى ڎڷگْ ٱڷډړعْ ٱڷٺڎگٱړيْ ..


عڷى ڛپيڷْ ٱڷمثآڷْ ..
ڤَ ٱڷگثيړْ إڼ ڷم يگڼْ ٱڷگُڷْ ../ يمڛگْ پڎڷگْ ٱڷډړعْ ..
ۈيړڤعهْ پعيډٱً عڼ ٱيډيْ ٱڷعٱپثيـڼْ ..
ڷگيْ ڷٱ ٺڼگڛړ إڟٱړٱٺْ ڎڷگْ ٱڷډړعْ .. إڼ ڷم يگڼْ څۈڤٱً مڼ گڛړهـ ..

ڤِ يعيړهـ إهٺمٱمهْ ړغمْ أڼهْ مڄړډْ ڄمآډْ ..

ۈڷٱ يڷٺڤٺْ ڷـ مڼ هم يمڷگۈڼْ ٱڷإحڛٱڛْ ۈٱڷمڜٱعړْ ..


ٱڷٺيْ يگۈڼْ گڛړهـٱ أڨۈىْ ۈأمړّ پگثيړْ مڼ ٺڷگْ ٱڷڄمٱډٱٺْ ..
ڤَ يڼڛىْ مڼ يڛٺحڨْ ڎڷگْ ٱڷإهٺمٱمْ .
إڼ گڼٺْ أڼٺْ / پڜڅڝگْ ٱڷمعڼيْ ..


ڷٱٺړڞىْ أڼ يڼگڛړْ څٱڟړگْ .. ٱۈ ٺڼگڛړْ مڜٱعړگْ ڤـ ٺڄړحْ ڨڷپگْ ..
پِ حډۂْ ڜڤړٺهٱْ ..
ۈٺڨيمْ ٱڷډڼيٱْ عڷى ٱڨډٱمهٱْ ڷگيْ ٺأڅڎ پحڨگْ ../
ٺأڅڎهْ مڼ مَڼ ڄړحگْ ۈگڛړگْ ..
ڤَ ڷمٱڎٱ ٺڛمحْ ڷـ ڼڤڛگ پڄړحْ ۈَ گڛړْ څٱڟړْ غيړگْ ..
"]أم ٱڼگْ ٺٺڼٱڛىْ .. [ أحپْ ڷ أڅيگ مٱٺحپ ڷـ ڼڤڛگْ ] ..حٺىْ ۈإڼ حٱۈڷٺْ ٺڞميډْ ٺڷگْ ٱڷڄړۈحْ ٱڷٺيْ ڄړحٺهٱْ ..


ڤـ مڼ ٱڷأگيـډ أڼ ڛيڝپحْ ڷهٱْ ../
أثړْ أۈ عڷٱمۂْ پٱړژهـ يڜٱهډهْ مڼ ڼظړْ ٱڷيهـٱْ ..
ڤَ ٺڝپحْ عڷٱمۂْ پٱړژهـْ ..
ٺُڎگړْ پهٱْ .. ۈيٺڎگړ ٱڷمڄړۈحْ ۈڨٺْ ۈمگٱڼْ حډۈثْ هڎٱ ٱڷڄړحْ ..ٱڷڨڷپْ عڼډمـٱْ يڼگڛړْ .. ۈٱڷـ ٱڷٱحڷٱمْ عڼډمٱْ ٺگڛړْ پڤڨډٱڼْ مٱگڼّٱ ڼحڷمْ پهْ ..


ۈڼڄډهْ مڄړډْ ڨڼٱعْ أژيڷْ پعډ ڤٺړۂْ ۈظهړ ٱڷۈڄـه ٱڷآڅړْ ..
ڤٺڼگڛړْ پعډهٱْ ډۈٱڷيـپْ ٱڷثڨهْ ۈٺپډٱْ پٱڷٺڛړپْ ڷـ ٺڤڨډْ ۈٺڨڷْ حٺى ٺڼعډمْ ..ڨپڷْ أڼْ ٺگڛړْ ڜيْ ڨٱپڷْ ڷـ ٱڷگڛړْ ..


ٺڎگړْ أڼ هڎٱ ڨډْ يگۈڼْ مڷگگْ ..
مٱڷڎي ڛٺڤعڷهْ عڼډمـٱ يُگڛړْ ٱمٱمگْ ...


گـ مٱ هۈ حآڷْ ../ ٱڷپعڞْ عڼډمـٱْ يُڟڷڨْ عپٱړٱٺْ ٱڷحُـپْ ..
ۈٱڷڜۈڨْ ڷمڼْ يحپۈهـمْ .. گـ [أحپگْ .. أعڜـڨگْ .. Love Me ... ۈغيړهـٱ ] ..
ڤـ يحڝڷۈڼْ عڷى عډم ٱڷمپـآڷٱٺْ مڼهْ ..
ڤـ إڼ ڨڷۈپهـمْ ۈأحٱڛيڛـهمْ ٺڼگڛـړْ .. ڤَ ٺڝپحْ ٺڷگْ ٱڷژۈٱيٱْ مأۈٱهمْ ۈَ مڛگڼهمْ ..
ڷـ يڤڞڤڞۈٱْ ڷهٱْ ۈٺڝپحْ إڟڷٱڷْ ڷـ مڛٱگڼهمْ پعډ ٱڷڤړٱڨْ ..
ۈٺپډٱء ړحـڷۂْ ٱڷإڼگڛـٱړْ ۈٱڷٺڛآؤڷٱٺْ ڷمٱڎٱ ۈ مڼ أڄـڷْ مٱڎٱْ .. !ڨڷپگْ ۈَ عڨڷگْ ..


ڷگڷْ ڜڅڝْ أگيـډْ / هڼڷگْ ڨڷپْ ۈَ عڨڷْ ... !ڜيْ ڟپيعيْ ۈَ ڝړيـح أيڞٱْ ۈڷٱ يڅٺڷڤْ عڷيـه ٱثڼٱڼْ ..
ۈڷگڼْ .. / هڷ هيْ ٺڷگْ ٱڷـ ڨڷۈپْ ۈٱڷعڨۈڷْ .. پمعڼٱهٱْ ٱڷڝحيحْ .. ?
مڄـړډْ ٺڛآؤڷٱٺْ ..
ڤَ إڼ گڼٺْ ٺمڷگْ ٱڷعڨـڷْ ٱڷڝړيحْ ۈٱڷڜٱمـڷْ ڷـ معٱڼيـه ٱڷحڨيڨيـۂْ ..
ڤَ إڼ ڨڷپـﮗْ ڛيگۈڼْ گڎڷگْ ..


ۈٺَعـړڤْ ڄيـډٱًُ إڼ ٱڷإڼگڛـٱړْ ٱڷڎيْ ڛـ يحډثْ مڼگْ ڛـ يگۈڼْ إڼگڛـٱړْ ڷٱ ٺڛٺڟيـعْ معٱڷڄـٺهْ ..
ڤـ ڷٱٺگڛـړ غيړگْ گْي ڷٱٺگڛـړ مڄٱډيـڤْ عڷٱڄـﮗْ ڷـ معٱڷڄٺـه ..مڅـړڄْ ..!
گٱڼٺْ مڄـړډْ ڤڷڛڤـٱٺْ ۈَ ٺڅپڟـٱٺْ ..


التوقيع

www.malaysia29.com


  #2  
قديم 2011-04-19, 01:18 AM
:: في اجازة مفتوحة ::
 رد: إڼّگِڛّآړٱٺْ ../ مَڄّړۈٍحۂٌ !!


حٺىْ ۈإڼ حٱۈڷٺْ ٺڞميډْ ٺڷگْ ٱڷڄړۈحْ ٱڷٺيْ ڄړحٺهٱْ ..


ڤـ مڼ ٱڷأگيـډ أڼ ڛيڝپحْ ڷهٱْ ../
أثړْ أۈ عڷٱمۂْ پٱړژهـ يڜٱهډهْ مڼ ڼظړْ ٱڷيهـٱْ ..
ڤَ ٺڝپحْ عڷٱمۂْ پٱړژهـْ ..
ٺُڎگړْ پهٱْ .. ۈيٺڎگړ ٱڷمڄړۈحْ ۈڨٺْ ۈمگٱڼْ حډۈثْ هڎٱ ٱڷڄړحْ ..


سيدي ملئت الأرض حنيناً
وأمواجــاً كادت أن تغرقنا
فالملايين من المواقف قد تشعرنا بالإنكـسار
من قلوب لم تكُن يوماُ تعرف بالحية!
بورِكت يداك ..
مـودي قبل رديالتوقيع

كن من تكن ف أنت من

ترآآب
  #3  
قديم 2011-04-19, 03:10 AM
:: سائح نشيط ::
 رد: إڼّگِڛّآړٱٺْ ../ مَڄّړۈٍحۂٌ !!

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اميرة الغربه مشاهدة المشاركة

حٺىْ ۈإڼ حٱۈڷٺْ ٺڞميډْ ٺڷگْ ٱڷڄړۈحْ ٱڷٺيْ ڄړحٺهٱْ ..


ڤـ مڼ ٱڷأگيـډ أڼ ڛيڝپحْ ڷهٱْ ../
أثړْ أۈ عڷٱمۂْ پٱړژهـ يڜٱهډهْ مڼ ڼظړْ ٱڷيهـٱْ ..
ڤَ ٺڝپحْ عڷٱمۂْ پٱړژهـْ ..
ٺُڎگړْ پهٱْ .. ۈيٺڎگړ ٱڷمڄړۈحْ ۈڨٺْ ۈمگٱڼْ حډۈثْ هڎٱ ٱڷڄړحْ ..


سيدي ملئت الأرض حنيناً
وأمواجــاً كادت أن تغرقنا
فالملايين من المواقف قد تشعرنا بالإنكـسار
من قلوب لم تكُن يوماُ تعرف بالحية!
بورِكت يداك ..
مـودي قبل ردي


شكرأأ المرورك العطر :lolo:

التوقيع

www.malaysia29.com
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحةPowered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
جميع الحقوق محفوظه لشركة ترافل للسياحة والسفر