: .!
  #1  
2009-09-09, 09:41 AM
:: ::
 .!

ڪ ....

בڪ ....

ڵ ~
ڪۓ ڵ ۈۓ ۓۓ ۈ ۈכ .!


ڵۈ ۓ ڵې ڵ ڪ ۈڪ ..
ڪۓ ۈכ ۈ ڵ ۈ . !
ڵ כ ڵۈ ڪۓ ۓ . . ~
ڵۈ ڪ ڵۈ ڪڵ ۈ ېۈڵ ې ۈ ڪ ڵ ڵې ڪۈ ۈې .. !
ڵۈ ڪ ڪ כ ۈ ۈڵ ڵڵכ ۈ כې .~
ڵ ڵ ڵ ۈڪ ې ېۈ ڵې ۈۈ !


ۈ
ۈ ۈ
ۈ ۈ ۈې
ۈ כ ۈڵ ڵ
ڵې ڵۈ ې ې ۈې ڵڵڪ ې ڵې כ ۈ ڵ ۈ ڪ ۈ ۈېڵ ڵڪ ..!
:

ۈכ ۈڪ ۈۓ ڪې כڵۈ ۈ ۈ כڵ כ . . ~
ڪ ې ۈ ڵڪ ڵڵ ېۈڪ .. !
ڪ ې ڵכ ۈڵ ڵڪ ې ڵ ې ڵېڪ
ۈ ڪ ې ڵכ כ ڪ כې ۈ ې ې
ۈ ڪ ې ڵכ כڪ ې ڵۈ ڵڵכې .. ~
ۈ ڪ ې ڵכ ڪ ې ې ۈڵڪ ڵ ې ڵۈ ڵכ .. / ~
ۈڪې ڵڵכ ڵې כ ڪ ڵ ڵۈ ېې ڪ ۈ ڪ .. ~


ېڵۈ ڵۈ ڪ ڵۈ כ ڪڪ ۈۈכ ڵڵ ڵڵې ېכ ڵۈ ڪ ۈ ڵ ڵڵۓ ې ېڪ ~ ېכ ې . . ~


ېۓ ېڵۈ ۈכ ڪ ې ۈ ۈ ۈې ېۈ ڵې " ې "ۈ ې ېڪ ې ېې ۈېכ ې ۓ ڵڵ ..! ېې ۈ ڵڪڵ ڵۈ ڵ ې ..
ۈڵכ ې ې ڪ ...!
ۈېڵې ڵ .!
:

ېڪۈ ڵ ېڪ ڵ ڵڪڵ ۈېڵ ڵڪڵ ۈڵې ...
ۈכ ڵ ۈې . . ~
ېڵۈ ڵۈ ڪ ڵۈ כ ۈ ڪ ۈېڪۈ ڵ ڵ ڵ ڵڪ .!ۈۈ ېېѿ

ڪې ڵۈ ڪ ڪې ~ ۈۈڪې כ כ ۈכ ڪې ڵڵۈ ۈ ۈڵ ۈ ې .!
ۈېڪ כ ۈڪ ې .!
ۈېڪ ۈۈ
ۈېڪ ۈ ڵ .. ~
ڵۈ ې ې ڵ ..ې ڵڵ ۈ ڵ ۈ ڵۈې ۈ ڵ כۈې .!
.

: - - :


Haj;dW g,sJN]jdW ]kdJNdW ,Hslu JiJN jk,c,pW >!~