: /
  #1  
2009-01-27, 05:09 AM
:: ::
 /

* *


{ MP3}

:: ::

: - - :


HkJJJaJJJ,]m vhzJJuJJm []hhhh L HkJJh lsJJJJgl fJJ]lJJJJd sJJHv,d vhdJJJjJd <<<p,hv (hglshfrm (kwdpi >>>!!! >>>>>!!! >>>>>> >>>>>>>>>>>!!! >>>>>>>>>>>>!! >>>>>>>>>>>>!!! >>>>???? >>>hglshfrm >>>]u,m >>>? ggHkfdhx glh`h Hghdhl gghsjythv gghsjytJJJJhhhhv gg`dk ggjkhwp glvm gH,g ggrg,f gg;ufm lhhg`d lh`h lhdefj lhd[f lhdpvl lhdkfyd ljHovhW lfhv Hf]hW(hglshfrm gj;,k ldlm ldld gdgi Ndhj lojgt lvhj lvjf gvf; lQhgS; gado lug,lhj lyh.gm Hu]]j lts]hj lJJu lcgl(hglshfrm lkj]dhj gk[l Hrku;? H;fv hglg,k hgH`hk hglfhv; hglwpt hggJiJl hggi hggi(hglshfrm hglclkdk hgH,hov hgHken hglkdm? hgl'lzkm hggrhx hghlhl hghlhli hghg;jv,kd hgh[lg hghdJlJhk hghvfum hghvq hghsghl hghuqhx(hglshfrm hgh,g hg`d hg`dk hg`k,f hg`;vn hgehge hgehkd hgehkd>>td hgfhrdhj hgjdk hgfdq hgjvfdm hgj,i[ hgerm hg]hog hgdhsldk hgo] hgpdhx(hglshfrm hg]o,g hg[vs hgpskhj hgpskn hg]uhx hgd,ld hg[km hg[ki hgvlqhkdm hgvlqhkdm) hgvhfu hgvplk hgvpdg hgvs,g hgv.r hgv,hzu hgsghl hgwghm hgsgt(ohw hg.lkn hgwhgphj hgwhzl>>>>hglshfri hgafihj(hglshfrm hgwdhl hgwdhl>>>hglshfrm hgwdhl>>>hglshfri hgwphfm hgw]ri hgavp hgavdt>>>!!! hgw,l>>>lajv; hgw,l>>>hglshfrm hguf] hgud](hglshfrm hguvhr hgy.g hgusv hgthjpm hgJ]kdh hgt'v hgYw]hv hgklv hg`ifd hgkfd hgkf,d hl,v hg,v] hgkts hgk,u hgrgf hgrfv hgr]v hgr]v(hglshfrm hgrvNk hgrvhk hg;vdl hg;khhhzs hg;,k hhgkj hjp]h; hjt,j;l hoghr h]hm hpfhfd h]og, h]ud hpJJJJJJJJ`,vh hv[, hv,u hsjythv(ohw hwphf hsvhv hyvj hu/l hka,]m hrvf `;JJJJv elhkdk fNfd fHiJgih flkhsfm fhglhx fhglshfrm fhglshfrm) fhglshfri) fhggi fhgjpldg fhgwghhhm fhgwghm fhgw,v fhgulv jfju] fjv; f]hdm fdhk jpfi jpt/ jvjdf fsghsg jad] fsvum jaug jwtp fa;g jugl juhgn(hglshfrm juda fu]iJJ jtug jikzm j,htd; jktu jrvH fr,g j;JJsf j;,k dHHlv; dlsp ]lum>>> pg,g pg,i) dhfhkd df;d pdhhj; d]oghk p[d; [],g dvpg dvtu dsjo]l dsjrfg,k [Ev,RpAd dEaXtSd dsu] dErh],k ]uhx ]uhhx du`v duw,i ]u,m ],gi dkh]d; ]kdhi [k]d pkdk d,ik pq,v; dqk,k ]rdr drvhx p;lm vlqhk vlqhk(hglshfrm vlqhk>>>>>>hglshfrm vlqhk>>>hglshfrm vlqhkdhj vlqhk?>>>>lajv; vhhpiJ vhd; vhzum vrJr sd]kh sd;,k SvR,pXdS sS,nQ athu sJJhlp,kd aid] .i,v s,dsvd s,vhW a,t,ih ughlhj ugdm ugdi ugdil ugdi?>>>hglshfrm ugd; uhlh uf], uevi y]dv udk(hglshfrm usgh u/lm uk]lh uk;f,j ths[] tvdr tqhzg tr'(ohw t;dt ilshj ilsm Ypshs Yvtu i;`h ,lhd[f ,gdgm ,Hulhvil(ohw ,hlehg ,hgohls ,hg.dj,k kho`ih ,hp]e ,hkj ,hrjvf ,[fhj ,dquti(hglshfrm ,dr,g>>>>>>>> ,al,u ,szg ,ughrji kJJJJJJhzl(hglshfrm kihhzdhhh>>>>>>>>!! ,YuJlJviJh ,kihdjm ,rj; kr'i!!!!! _ihl ?(hglshfrm 'vtm rvhkdi rJgJ,fkJh ;glhj